سقوط جنگنده روسی تکذیب شد

سقوط جنگنده روسی تکذیب شد

سقوط جنگنده روسی تکذیب شد

هگمتانه طعمه حریق شد

هگمتانه طعمه حریق شد